Les Ninkarse & leurs couleurs

Fãrfãrɛ - Nasaanɛ

Gõnnɔ basɛba pʋam la de la nasaanɛ la fãrfãrɛ yetɔga.Fʋ sãn dĩ kalam Ninkare.webonary.org , fʋ tã wʋn yẽ fãrfãrɛ la nasaanɛ yetɔga võorɛ gõŋɔ (diksionɛɛrɩ).