Selilɛɛrɩ bõnɔ

Downloads: 
 • File icon Nawẽnnɛ Yetɔga la Fãrfãrɩ
  Download2.06 MB
 • File icon Farefare Nawẽnnɛ Yetɔga
  Download4.12 MB
 • File icon yel-bũna fãrfãrɛ la nasaannɛ
  Download4.32 MB
 • File icon Ya wʋn ẽŋɛ se'em apk ĩyã
  Download View343.52 KB
 • File icon A-Z Ninkare - Français - English
  Download24.64 MB
 • File icon Moore dictionnaire
  Download54.93 MB
Amatie gõŋɔ 1
 • Amatie gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Amarɩkɩ gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Aluki gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Azã gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Azezi Tõntõnɩba Tõooma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Rom dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 1 Korẽntɩ dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • 2 Korẽntɩ dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Galatɩ dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Efɛɛzɩ dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Filipi dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Kolɔsɩ dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 1 Tesaloniki dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 tesaloniki dõma gõŋɔ
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 Timothy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • 2 Timothy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Titus
  • 1
  • 2
  • 3
 • Philemon
  • 1
 • Hebrews
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • James
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 1 Peter
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 Peter
  • 1
  • 2
  • 3
 • 1 John
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • 2 John
  • 1
 • 3 John
  • 1
 • Jude
  • 1
 • Revelation
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Download

Kalam ya tã telesaarse Appli dõma ya ẽŋɛ ya selilɛɛrɩ pʋam tɩ ya bɩsra bɩɩ sɛlsra.

Ya Android selilɛɛrɩ kãn sakɛ tɩ ya ẽŋɛ fãrfãrɩ bilam. Bɛla ĩyã la masɛ tɩ ya ẽŋɛ se'em n wãna:

- Sẽŋɛ «Paramètres» pʋam, - sẽŋɛ «Sécurité» pʋam, - wẽ «Sources inconnues», sakɛ tɩ la ẽŋɛ bɛla. Ya yãŋa tã wẽ «installer» Ninkare Yetɔga ya selilɛɛrɩ pʋam.

Yãma sɩlɩlɛɛrɩ ĩyã, bõnnɔ n boe tɩ ya tã dɩkɛ. Ba n wãna:

 • Nawẽnnɛ Yetɔga la fãrfãrɛ
 • Fãrfãrɛ diksiõnɛɛrɩ

Smartphone_App_400x300.jpg