SIDA bãaga n ãn se'em

Bõ-sɛba n boe gõŋɔ la pʋam

1. Atãmpɔka n koosrɩ la tɩɩsɩ biɛ

2. Atãmɔka n pɔsɛ gã la bʋraasɩ se'em

3. Atãmpɔka n vole sorɔɔrɔ zuto tɩtɔ se'em

4. Atãmpɔka n sẽŋɛ logtore yire

5. La dagɩ pʋʋrɛ mã'a tɩ Atãmpɔka daan tarɩ

6. Atãmpɔka la a bilɩa

7. Atãmpɔka bãŋɩ Akʋlzʋʋrɛ n de nẽr-sɛka mẽŋa

8. Atãmpɔka pa'alɩ pug-pɔla pʋāyõka la SIDA bãga yelle