Fãrfãrɛ - Nasaanɛ

Gõnnɔ basɛba pʋam la de la nasaanɛ la fãrfãrɛ yetɔga.Fʋ sãn dĩ kalam  Ninkare.webonary.org, fʋ tã wʋn yẽ fãrfãrɛ la nasaanɛ yetɔga võorɛ gõŋɔ (diksionɛɛrɩ).

Ninkare Contenu ninkare francais.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.